VOP - Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. KLADNÉ USTANOVENIA
 2. SPÔSOB UZATVÁRANIAPNEJ ZMLUVY
 3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
 4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
 5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
 6. PNA CENA
 7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
 8. REKLAMAČNÝ PORIADOK
 9. EOBECNÉ USTANOVANIA
 10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 11. RUČNÁ DOBA
 12. PLYNUTIERUČNEJ DOBY
 13. VADY ODSTRÁNITEĽNÉ
 14. VADY NEODSTRÁNITEĽNÉ
 15. VEC PREDÁVANÁ SO ZĽAVOU
 16. UPLATNENIE PRÁVA
 17. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO, ZÁKAZNÍKA A POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE
 18. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 19. VEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 1. KLADNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim – spoločnosťou 2 Create studio s.r.o. (ďalej len "predávajúci") v oblasti predaja najmä reklamného tovaru (ďalej len "tovar"). Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

  1. Obchodné podmienky

zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.

  1. Objednávka

Elektronická objednávka obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru

  1. Tovar

výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu vrátane:

- označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako sieťotlač, digitálna tlač, flock, flex, tampoprint, atď.

- personalizovaná grafika a sublimácia atď.

- všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, polygrafické spracovanie, atď.)

2.4 Predávajúci

2 Create studio s.r.o., Urxova. 4, 08005 Prešov, Slovenská republika

IČO: 47207361, DIČ: 2023799294, IČ DPH: SK2023799294, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.28177/P

  1. Kupujúci (alebo odberateľ)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba.

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je 2 Create studio  s.r.o., Urxova. 4, 080 05 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v OR Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.28177/P, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru predávajúceho.

 

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky objednávky, uzavreté elektronicky alebo písomnou formou a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté napríklad pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

 

  1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu prípadne sa dohodnú inak, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

  1. Dostupnosť, prípadne pripravenosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená elektronicky alebo telefonicky. 

 

 

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIAPNEJ ZMLUVY
 1. Kúpna zmluva je uzavretá na základe odoslania záväznej objednávky na email info@2cs-sportswear.com alebo office@2cs.sk  – emailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.

 

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí alebo konkrétnych požiadaviek dodávateľa.

 

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.  Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 

 

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o cene, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a iné údaje. 

 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované a dodané. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi emailom na email zadaný v objednávke.

 

 1. Všetky grafické a marketingové návrhy a vizualizácie sú majetkom firmy 2 Create studio s.r.o. a podliehajú autorskému právu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom pokiaľ sa písomne nedohodne inak.

 

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na umiestnenie svojho loga na každom jednotlivom kuse výrobku podľa zaslanej grafickej vizualizácie.

 

 1. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za logá dodané zákazníkom, za použitie a umiestnenie lôg a ich práva k nim musí byť výhradne riešená zo strany zákazníka.

 

 1. Konečná verzia grafickej podoby výrobku je tá, ktorá ako poslednú zákazník autorizuje (schváli) elektronicky. Týmto potvrdením je objednávka považovaná za záväznú. Akékoľvek zmeny zo strany zákazníka podliehajú súhlasu spoločnosti. V prípade, že zákazník trvá na realizovaní zmien, a s výrobou zákazky sa už začalo, je zákazník zodpovedný za náklady, ktoré začatím výroby spoločnosti vzniknú. Na tieto náklady a ich výšku bude zákazník spoločnosťou upozornený s tým, že budú premietnuté do konečného vyúčtovania.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
  1. Predávajúci sa zaväzuje:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad)
 4. v prípade vzniku skutočností brániacich predávajúcemu dodať tovar riadne a včas, predávajúci si dohodne s kupujúcim náhradný termín dodania
  1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

  1. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, z technických príčin nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

  1.  Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom
 2. za poškodenie zásielky prepravcom
 3. za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
 1. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar osobne alebo inou na to splnomocnenou osobou
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

3. Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného tovaru ak nie je uvedené inak, ďalej ak sa kupujúci rozhodne pre zmenu objednaného tovaru a/alebo stornovanie objednávky po jej expedícii predávajúcim a/alebo neprevzatie tovaru v dohodnutom čase na dohodnutom mieste.

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 15 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený po dohode s kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. 

 

 1. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. 

 

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

 

 1. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 

 

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 
 2. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru alebo iný doklad o dodaní tovaru v balení. Doklad o dodaní môže byť zaslaný aj elektronickou formou. V prípade, že doklad v balení kupujúci nenájde, požiada predávajúceho o dodanie dokladu elektronickou formou.

 

 1. Spôsoby platieb:
 1. Na dobierku – Slovenská pošta, Kuriérska služba
 2. Bankovým prevodom/vkladom na účet
 3. Bankovou kartou
 1. PNA CENA
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. 

 

 1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu (zmeny) všeobecne.

 

 

 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

 

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný skontrolovať tovar po prevzatí a reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok a prislúchajúce zákonné ustanovenia o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

 1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako aj zákazníka. Prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
 2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Za vady výrobku sa nepovažuje:
 1. Výroba personalizovaného tovaru, pre ktoré platia výrobné tolerancie: - Dizajn a výroba je akceptovaná v tolerancii +/- od 0,5 cm až do 3 cm v závislosti od veľkosti, grafického dizajnu až po samotnú výrobu – šitie. - Farebná tolerancia – rozdiel medzi zaslaným elektronickým návrhom a skutočným výrobkom. (Doporučujeme nechať si vytlačiť skúšobnú vzorku výrobku)

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných a upravených za nižšiu cenu resp. v nižšej cenovej hladine, predávajúci nezodpovedá za vadu a podmienky pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

 

 1. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

 

 1. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
 1. množstevný
 2. sortimentný rozdiel,
 3. znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 4. zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
 1. zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
 2. zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 3. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 4. boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 5. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 6. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 7. zákazník pred prevzatím tovaru bol predávajúcim oboznámený o obsahu a kvalite konkrétneho dodávaného tovaru alebo služieb,
 8. boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
  vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.
 1.  ZÁRUČNÁ DOBA
 1. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov podľa (§ 620) je oproti všeobecnej úprave zodpovednosti za vady ustanovením špeciálnym a vzťahuje sa výlučne na spotrebiteľské zmluvy, tzn. zmluvy uzatvorené medzi dodávateľom a spotrebiteľom-fyzickou osobou.
 2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe.
 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 4. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.
 5. Na iné zmluvné vzťahy (napr. kúpa medzi právnickými osobami, príp. fyzickými osobami navzájom) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.

 

 1.  PLYNUTIERUČNEJ DOBY
 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

 1. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 1. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 

 1. VADY ODSTRÁNITEĽNÉ
 1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch bude kupujúceho o termíne informovať obvyklým spôsobom. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 

 1. VADY NEODSTRÁNITEĽNÉ
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Platí to len v prípade, že tovar nebol zákazníkom používaný a bol obratom vrátení úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave  s kompletnou dokumentáciou, bez viditeľných známok nosenia, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote , v akom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré bránia zákazníkovi pri funkčnom využívaní tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1.  VEC PREDÁVANÁ SO ZĽAVOU

Ak vec predávaná za nižšiu cenu resp. v nižšej cenovej hladine alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru alebo dohodnutým zľavneným podmienkam, túto vadu resp. podmienky potom nie je možné reklamovať.

 1.  UPLATNENIE PRÁVA
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

 

 1. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

 1.  POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO, ZÁKAZNÍKA A POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE
 1. Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

 

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že má informácie a bol informovaný o konkrétnych obchodných podmienkach.

 

 

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby.

 

 1. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

 

 1. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni alebo zaslaním tovaru na kontaktnú adresu. Vtedy je reklamácia oficiálne prijatá podľa reklamačných podmienok.

 

 1. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, zašle oficiálnu reklamáciu elektronicky alebo písomne aj s dodaným reklamovaným tovarom, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu. V reklamačnom protokole resp. reklamácií uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e – mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

 

 1. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

 

 1. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

 

 1. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie až po splnení všetkých podmienok REKLAMAČNÉHO PORIADKU spotrebiteľom. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom

 

 1. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 

 

 1. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. – o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu, ktoré nebolo vyrábané podľa osobitných požiadaviek). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa: info@2cs-sportswear.com alebo office@2cs.sk ), alebo listom zaslaným poštou (adresa: 2 Create studio s.r.o., Urxova. 4, 08005 Prešov, Slovenská republika ).

 

 1. Toto právo kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, platí aj v prípade, ak si tento tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihne osobne priamo u predajcu.

 

 1. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predávajúceho: 2 Create studio  s.r.o., Urxova. 4, 080 05 Prešov, Slovenská republika. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave s kompltnou dokumentáciou, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.). 

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť o kúpnej zmluvy a objednávku stornovať ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

 

 1. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

 

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

 1. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu vrátane nákladov, ktoré  kupujúci vynaložil v súvislosti s doručením tovaru.

 

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. tovar s vlastným menom a číslom, tričká, mikiny alebo dresy s vlastným vyhotovením) alebo tovaru určeného osobitne podľa požiadaviek pre jedného spotrebiteľa.

 

 1. Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.2cs.skwww.2cs-sportswear.com .

 

 1. VEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.2cs.skwww.2cs-sportswear.com alebo v priestoroch predávajúceho. 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky. 

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, prijatím objednávky kupujúcim. 

 

 1. Spotrebiteľ  sa môže obrátiť na orgány alternatívneho riešenia sporov- http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .

 

 1. Môže taktiež podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

 1. Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597 , fax č.: 051/ 7721 596
e-mail:
pr@soi.sk

Nájdeme riešenie aj pre Vás.

Kreatívne výstupy pre každého klienta.

Kontaktujte nás